Địa chỉ: Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0856.888.681
Email: bongdacongdongmedia@gmail.com